Privacybeleid 

Irma Werndly Belastingadvies en Administraties (hierna Iwe) verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Klanten van Iwe moeten erop kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met hun persoonsgegevens wordt omgaan. In dit statement is het privacybeleid van Iwe vastgelegd.

Verwerkingsdoelen

Iwe verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doelen: 

  • Het controleren van administraties en het samenstellen van jaarrekeningen, het maken van aangiftes omzetbelasting en inkomstenbelasting, alsmede alle andere werkzaamheden die samenhangen met de dienstverlening; 
  • De facturatie van de diensten; 
  • Het informeren van klanten; 
  • Accountantscontrole en andere wettelijke verplichtingen. 

Verstrekken van gegevens aan derden 

Persoonsgegevens wordt door Iwe slechts aan derden verstrekt in die gevallen die overeenstemmen met artikel 8 van de Wbp, dit betreft: 

  • De betrokkene heeft zijn ondubbelzinnige toestemming verleend; 
  • Verstrekking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 
  • Verstrekking is noodzakelijk ter nakoming van een wettelijke plicht; 
  • Verstrekking is noodzakelijk voor de vervulling van een publiekrechtelijke taak; 
  • Verstrekking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Iwe of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt. 

Verstrekking vindt niet plaats indien het privacybelang van klanten van Iwe prevaleert. 

Beveiliging 

Iwe treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. 

Betalingsvoorwaarden

Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum op bankrekening: ASN Bank, NL38 ASNB 0785 8118 34 tnv Irma Werndly